Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини
Популярно

Приеха стратегията за подкрепа и личностно развитие за учениците във Враца

Приеха стратегията за подкрепа и личностно развитие на децата и учениците в област Враца за 2023-2025 година, видя репортер на „Конкурент“.

На днешния областен съвет, областният управител Надя Донкинска и началникът на РУО-Враца Лорета Колева предствавиха стратегия за подкрепа и личностно развитие на децата и учениците в област Враца. Това е трета двугодишна стратегия, която е продължителен процес, разработван на областно ниво, но с обединение на силите и идеите си редица институции в областта са я осъществили за развитието на децата и учениците. Областният управител благодари на всички замесени в направата на този проект, след което даде думата на старши експерт по приобщаващо образование Ивка Гиздина, за да може тя да представи образователните приоритети в следващите две години.

Надя Донкинска  заяви, че образованието е обща грижа и споделена отговорност на всички и благодари на екипа работил по документа. Същият е създаден със Заповед на областния управител и включва представители на общините, на регионалното управление на образованието, на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на регионалната здравна инспекция, РДСП и други заинтересовани органи, имащи отношение към развитието на подкрепата за личностно развитие.

Стратегията е подготвена на база напаравени изводи от оперативен мониторинг и анализ на изпълнението на Стратегията от 2020-2022 година. Тяхната цел е да се гарантира качествено образование и грижи за децата в ранна детска възраст, както и да се намали тормоза над други деца и да не се допуска дискриминация в образователните институции, защото децата със специални образователни потребности и изявени дарби заслужават качествен достъп до образованието според нуждите си.

„Не по-малко от 30% от институциите са със значително подобрение на материалната база – нови елементи на достъпна архитектурна среда.

Намаляване на отпадналите деца и ученици от системата на предучилищното и училищното образование и не децата и учениците в риск с 20%.

Намаляване на броя на възникналите инциденти в образователните институции, произтичащи от проявена агресия на деца и ученици с 20%.

Увеличаване на идентифицираните деца и ученици с изявени дарби, за които е осигурена допълнителна подкрепа на личностно развитие с 20%.

Назначени педагогически съветници или психолози във всяко училище и не по-малко от 20% в детските градини.

Назначени образователни медиатори и социални работници – не по-малко от 70% от образователните институции с концентрация на деца и ученици от уязвими групи.

Влючване на 100% от педагогическите специалисти и на не по-малко от 90% от непедагогическия персонал в обучения за развития на професионалните компетентности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Постигане на включване на поне 70% от родителите на децата и учениците от уязвими групи в дейности и събития организирани в образователните институции“, заяви Гиздина.

Източник: www.konkurent.bg

Подобни публикации

Back to top button